Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží nabízeného v internetovém obchodu www.neven.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Všeobecné obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Neven 7 s.r.o. se sídlem v Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00, IČO: 29318513, zapsaného u Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce číslo 77437) a kupujícího, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

1.   Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží, které je nabízeno na internetovém obchodu.

2.   Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Zároveň podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka může být předána:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou (e-mailem)
 • ústně telefonicky
 • ústně osobně.

Objednávka musí mít tyto nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky:

 • datum vystavení objednávky
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • množství objednaného zboží
 • způsob odebrání, přepravy a zaplacení zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá objednávka je závazná. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky „přijatá“ a zboží nebylo expedováno. 
Zákazník obdrží po odeslání své objednávky potvrzení o přijetí objednávky spolu s rekapitulací objednávky. Pokud zákazník neobdrží potvrzovací email do 5 minut od uskutečnění objednávky, může to být z důvodu chybně zadaného emailu ze strany zákazníka, nebo z důvodu technických problémů e-shopové platformy. V takových případech musí zákazník kontaktovat prodejce emailem či telefonicky pro to, aby obdržel potvrzení přímo od prodejce.

3.   Nabytí vlastnického práva ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4.   Ceny a jejich úhrada

Kupní cena je dána ceníkem prodávajícího, platným v den přijetí objednávky prodávajícím.

Kupní cenu je možné uhradit

 • v ČR převodem na účet prodávajícího č. 7424053001/5500 u Raiffeisenbank.
 • na dobírku při převzetí zboží
 • platební kartou přes platební bránu GoPay
 • přes PayPal

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky prodávajícím).

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.   Dodací lhůty a místo předání objednaného zboží

Všechny objednávky budou předány k přepravě okamžitě následující pracovní den (ve výjimečných případech druhý následující pracovní den) po obdržení platby na účet prodávajícího v případě platby předem, nebo nejpozději do jednoho pracovního dne v ostatních případech. Pokud během dvou pracovních dní neobdrží kupující potvrzení o podání své objednávky, má právo kontaktovat prodejce za účelem zjištění informací o stavu své objednávky.
Objednané zboží má kupující možnost obdržet následujícími způsoby:

 • kurýrní služba Ulozenka (dodávka následující pracovní den od podání zásilky)  
 • Česká pošta (pro informace ohledně dodací lhůty viz www.ceskaposta.cz)
 • Heurekapoint/Uloženka (následující pracovní den od podání zásilky, pro ČR)
 • kurýrní služba Zasilkovna (dodávka následující pracovní den od podání zásilky)
 • DPD Classic/ParcelShop 
 • osobně v Brně

 

Cena za realizaci přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu a event. služby za dobírku se odvíjejí od ceníku přepravce a cen obalového materiálu používaného pro účely bezpečného zaslání objednaného zboží.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámí přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stan při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.   Dostupnost zboží

Dostupnost zboží je značena následovně:

       a.    Skladem – Prodejce zaručuje, že je zboží skladem a bude odesláno podle kapitoly 5.
       b.   Předobjednávka –Zboží není skladem u prodejce, ale je skladem u prodejcova dodavatele. Prodejce zaručuje, že po zakoupení a platbě bude zboží dodáno kupujícímu maximálně do 10 pracovních dnů.
       c.    Info v obchodu –Zboží není skladem u prodejce. Kupující musí kontaktovat prodejce předtím, než podá objednávku, aby se dozvěděl konečnou cenu a dodací lhůtu.

V případě zaplacení objednávky zboží označené jako „skladem“, která ale na skladě nebude (z důvodu omylu ze strany prodejce), vrátí prodejce kupujícímu peníze do 3 pracovních dní.

6.   Doklady vztahující se ke zboží

Prodejce vystavuje fakturu ke KAŽDÉ objednávce. Doklady Vám budeme zasílat již pouze ve formátu PDF e-mailem. Kupující má právo požadovat fakturu předem v papírové podobě nebo kdykoli v elektronické podobě (ve formátu PDF).

7.   Obaly zboží

Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky.

Na etiketě v českém jazyce je uvedeno:

 • název výrobku
 • hmotnost výrobku
 • složení výrobku
 • energetické hodnoty výrobku
 • datum spotřebujte do:
 • ostatní údaje dle zákona o označování

Další podrobnosti o výrobcích jsou uvedeny na webových stránkách www.neven.cz.

8.   Kvalita zboží

Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku. Na veškeré zboží se vztahuje standardní záruka podle platných ustanovení občanského zákoníku.

Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za případné vady je dodržení přiměřených skladovacích podmínek pro potravinářské produkty u kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nesprávným skladováním.

9.   Vady zboží a nároky z nich vyplývající

Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. V případě mechanického poškození obalu dodávky sepíše za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, ale i případné zjevné vady zboží, je povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Pokud se vady vyskytnou v záruční době, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada naprosto průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu spolu se sdělením okolností prodeje a podmínek dosavadního skladování. Po domluvě s prodejcem musí kupující vrátit zboží na adresu prodejce uvedenou v Kontaktech. Kupující má povinnost uhradit náklady na dopravu spojené s navrácením zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu reklamovaný výrobek nebo poskytne přiměřenou slevu.

Lhůtu pro posouzení vad výrobků si prodávající stanovuje na 14 dní od předání reklamovaného výrobku a podkladů o okolnostech závady.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@neven.cz.
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12. Odstoupení od smlouvy při koupi přes internet

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupující podnikatele (je-li na faktuře uvedeno IČ).

 

Vrácíme peníze pouze bankovním převodem, Paypal nebo hotově.

 

Můžete využít vzorové odstoupení od kupní smlouvy připravené Českou obchodní inspekcí, ke stažení ZDE.

 

ODSTOUPENÍ A VRÁCENÉ ZBOŽÍ ZASÍLEJTE NA ADRESU:
Neven 7  s. r. o.
Vídeňská 297/99
639 00 Brno

13. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (případně název), adresa bydliště (případně sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní, faxové číslo, případně bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práva a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce apod.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich pracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a případné změny těchto podmínek.

Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, které zde nejsou uvedeny, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a občanským zákoníkem.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Neven 7  s. r. o. nabývají účinnosti dnem 13. 6. 2018.